I går ble milepælen for rørgata nådd – ferdig inkl trekkerør, pukk og noe påfylling til pel 1190. Noen mindre partier ved benda mangler fylling, men det er bagateller. Kjembra og flott innsats – takker alle involverte.Lars Roar og de andre i grøftegjengen har god grunn til å være fornøyd.Lars Roar skal forsette med arbeider i øvre delen mens den andre maskinen trekker seg nedover. Det forskales og armeres på klossene på alle benda – 7 forskalingsnekkere driver der nå. Bend 1:Bend 2 og 3. Her har heller ikke værgudene noen adgang.
I stasjonstomta er forskalingen revet og opp- og tilbakefylling igang. Innvendig forskales det for utstøping mot turbinhuset.Klossen på røret er ferdig støpt og henger sammen med resten av konstruksjonen.Tommy startet i stasjonstomta og er tilbake igjen. Sammen med Ivar som laster masse i tippen og Joar og Solveig i dumperne sørger han for at området klargjøres for neste støpeetappe.
Lagerplassen ved E134 i øvre del av Håradalen er nå rydda og alt av rør lagret ved inntaket/Rv 520. I dag kom også de store stålrøra til inntaket. Den siste traileren, nr 25, med GRP-rør og deler fra Romania ble også losset i dag. Vidar og Trygve har god trening på rørlossing og transport.GRP-røra skal nyttes på siste del av rørgata fra pel 1190 og til inntaket samt tømmerøret fra dammen. Som vi ser i bakgrunnen ligger det snø fra ca 800 moh. Tirsdag kveld når dette skrives snøet det betydelig lenger ned…..