Den midlertidige avkjøringa fra E134 begynner å få tiltenkt form.

Og riggplassen i øvre del er i ferd med å opparbeides.

Rensk og adkomstvei kryper stadig framover. Nå er den nede ved ca pel 350.

Skoginga for resten av traseen er ferdig.

I nedre delen (v/Rv13) er er det stor aktivitet. Mye av grøfta fra Rv13 og opp mot bend 1 er ferdig utsprengt.

Fra stasjontomta er det lasta ut og kjørt opp mye stein.

Steinen er tippa ved avkjøringa fra Rv13, både for å lage tilstrekkelig plass for en god avkjøring, som utfylling for riggplass og som midlertidig lager.

Noe av massene er sortert i en finere og en grover fraksjon. Noe av den fine steinmassen er også lagt ut på riggvegen langs bratthenget.